Disiplin Bürosu

 
BAKANLIK DİSİPLİN KURULU İŞLEMLERİ

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlardaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yer alan personelin(Adliye yazı işleri müdürleri, zabıt kâtipleri, hizmetliler, mübaşirler, ceza infaz kurumu 1. ve 2. müdürleri ile idare memurları, infaz ve koruma memurları,  infaz ve koruma başmemurları, teknisyenler, eğitmenler, denetimli serbestlik şube müdürleri, icra müdür ve yardımcıları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kontrolör Kurulu Başkanlığında görev yapan Başkontrolör ve kontrolörler, merkez teşkilatında görev yapan şube müdürleri, şefler ve diğer personel v.b.), adı geçen Kanun’un 125. maddesinin D fıkrasında yer alan “kademe ilerlemesinin durdurulması cezası”nı gerektiren eylemleri yönünden; inceleme yaparak görüş bildirmektedir.

Yine 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı yasa ile değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 135. maddesinin 1. fıkrası gereğince bundan böyle tüm uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı Bakanlık disiplin kuruluna itiraz edilebilmektedir.

Memurlara ilişkin disiplin soruşturmaları, Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğine ekli cetvelde gösterilen disiplin amirleri veya onlarca tâyin edilen bir soruşturmacı marifetiyle yapılmakta; soruşturma raporuna rapten atamaya yetkili merciye(Mesela Adlî ve İdarî Yargı Adalet Komisyonları, Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü) gönderilmektedir. Atamaya yetkili merci tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi için bir teklif hazırlanarak uygun görüş alınmak üzere disiplin dosyası Bakanlık(Merkez) Disiplin Kurulu’na sunulmak üzere Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Bürosuna tevdi edilmektedir.

Bakanlık Disiplin Kurulu işlemlerini Bakanlık Disiplin Kurulu adına yürüten tetkik hâkimi, dosyayı inceleyerek herhangi bir eksiklik olup olmadığını saptamakta; eksiklik bulunduğu takdirde bunu gidermeye çalışmakta, aksi takdirde takdir ettiği bir toplantıda Kurul gündemine almaktadır.

Bakanlık Disiplin Kurulu, bakan Oluru ile görevlendirilen Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Personel Genel Müdür Yardımcısı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı ve varsa ilgilinin bağlı olduğu sendika temsilcisinden oluşmaktadır. Kurul üyelerinin görev süresi 2 yıl olup, süresi dolanların aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür.

Kurulun başkan ve üyeleri, kendilerine, boşanmış olsalar dahi eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarına ve disiplin soruşturmasını yaparak ceza verilmesini bizzat teklif ettikleri memurlara ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamazlar. Bu anlamda mesela bir ceza infaz kurumu 1. müdürüne kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini teklif eden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, yine bir icra müdürüne kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini teklif eden Personel Genel Müdürü bu kişilere ait toplantılara katılamayacaktır.

Bakanlık Disiplin Kurulu da salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile ve açık oyla karar verir. Oylamada çekimser kalınamaz. Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar özeti, üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

Kurul, 657 sayılı yasanın 125. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen alt ceza uygulaması hariç, ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret hâlinde atamaya yetkili amir, 15 gün içinde başka bir disiplin cezası verebilir.

Bakanlık Disiplin Kurulu kararları son(nihaî) karar olmayıp, idarî yargı konusu olamazlar. İdarî yargıya konu olan Bakanlık Disiplin Kurulu’nun uygun görüşünü aldıktan sonra teklifi yapan ve atamaya yetkili olan mercinin (Mesela Adlî ve İdarî Yargı Adalet Komisyonları, Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü) verdiği kademe ilerlemesinin durdurulması kararıdır. Dava süresi kararın tebliğinden itibaren 60 gündür.

Bakanlık Disiplin Kurulu işlemlerini Bakanlık Disiplin Kurulu adına yürüten tetkik hâkimi, Kurul tarafından verilen kararları gerekçeli olarak yazmaktadır. Gerekçeli olarak yazılıp imzaları tamamlanan karar veya dosyalar, karar almak üzere teklifi yapan ilgili mercilere gönderilmektedir. Bu durumda atamaya yetkili merci tarafından 20 gün içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.

Son olarak 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı yasa ile değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 135. maddesinin son fıkrası gereğince bundan böyle tüm disiplin cezalarına karşı idarî yargı yolu açılmıştır.