TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ AB SAYIŞTAY İNCELEME TOPLANTISI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sekretaryası yürütülen bu projeyle, Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amaçlanmıştır.
Projenin sorumlu ortakları Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Barolar Birliğidir. Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülmekte olan proje 2012 yılı Mart ayında başlatılmış olup, proje faaliyetleri 2014 yılı Aralık ayında sona ermiştir.
Projenin ana başlıkları / Bileşenleri :

  1. Türk Ceza adalet sisteminde Avrupa Birliği standartlarının yakalanarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması,
  2. Türkiye Adalet Akademisi'nin eğitim alanında sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla sürekli/uzman eğitici havuzu eksikliğinin giderilerek akademinin eğitici havuzunun oluşturulmasının sağlanması ve eğitim müfredatının oluşturulmasına destek verilmesi,
  3. Karşılıklı adlî yardım kurumunun güçlendirilerek soruşturma sürelerini kısaltmak maksadıyla uluslararası istinabe işlemlerinde Türkiye'nin etkinliğinin ve uluslararası istinabenin artırılması,
  4. Avukatların ceza adalet sisteminde mesleki kapasitelerinin iyileştirilmesi.

Proje dört ana bileşenden oluşmakta olup, proje faaliyetlerinin tamamlanması ile birlikte   önemli çıktılar elde edilmiştir.
Birinci bileşen çıktısı:
         Türk Ceza Adalet Sistemi İhtiyaç Değerlendirme Raporu Ve Eylem İçin Tavsiyeler
         İkinci bileşen çıktıları:
         10 ayrı eğitim modülü (Fizikî ve dijital çıktıları)
         Üçüncü bileşen çıktısı:
         Ceza Alanında Uluslararası Adli Yardımlaşma Kanun Tasarısı
         Dördüncü bileşen çıktıları:
         Avukatlar için el kitapları
Savuna Stratejisinin Belirlenmesi Ve Dilekçe Yazma
Adli Yardım
Avukata Soru Sorması
Savunma Etiği

Proje faaliyetleri sona ermekle birlikte proje çıktılarından hâlen istifade edilmektedir. Özellikle proje kapsamında hazırlanan ihtiyaç analiz raporundan yola çıkılarak Türk Ceza Adalet Sisteminin etkinliğinin geliştirilmesi yolunda birçok spesifik adım atılmış ve hâlen atılmaktadır. Bu ihtiyaç analiz raporu şu anda yürütülen ve hâlâ hazırlanmakta olan birçok faaliyetin ve projenin de bir dayanağını teşkil  etmektedir.
Proje kapsamaında hazırlanan eğitim modüllerinden Türkiye Adalet Akademisi ve Türkiye Barolar Birliği tarafından da hâlen kullanımları devam etmekte olup, zaman zaman bu modüllerin kurum bütçelerinden tekrar basılarak fizikî olarak kullanımı ve dijital versiyonlarının da hâkim, savcı ve avukat adaylarına dağıtımı devam etmektedir. Hazırlanan eğitim modülleri Türkiye Adalet Akademisi ve Türkiye Barolar Birliği tarafından sahiplenilmiş ve muhafaza edilmiştir.
2014 yılında, projenin sonunda yayınlanan nihâî raporda proje göstergelerinin büyük oranda karşılandığı tespitinde bulunulmuştur.
Belirtilen hususlar yanında projenin fiziki ve dijital çıktıları ortaya konulmuş ve proje ortağı olan birim temsilcileri tarafından da birlikte çalışma iradesi teyit edilerek, bu eğitim materyallerinin halen kullanılmaya devam edildiği  ifade edilmiştir.

Projenin amacı, bileşenleri, faaliyetleri, bileşen çıktıları, sürüdürülebilirlik adımları ve göstergelerin durumu hakkında Genel Müdürlüğümüz tarafından ayrıntılı bir sunum icra edilmiştir.

CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.