GÖREVLERİMİZ

29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 9. maddesinde, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri;

-Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak Kanunun Adalet Bakanı'na verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin işlemleri yapmak,

-Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanı'na verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,

-Hâkim tarafından ve mahkemelerden verilip Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşen karar ve hükümlere ilişkin yazılı emir işlemlerini yürütmek,

-Takibat yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı suçlarla ilgili işlemleri yapmak,

-Cezaî işlemlerle ilgili ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak,

-Kanunların Adalet Bakanlığı'na verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini yürütmek,

-Adalet Bakanı'na veya Adalet Bakanlığı'na kanunlarla verilen cezaî işlerle ilgili işlemleri yürütmek,

-Cezaî işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek,

-Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,

-Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak.

Şeklinde sayılmıştır.