GÖREVLERİMİZ
29.3.1984 tarih ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının  Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 9. maddesinde, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri;
-Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak Kanunun Adalet Bakanı'na verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin işlemleri yapmak,
-Kamu davasının açılması ile ilgili  olarak kanunların Adalet Bakanı'na verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,
-Hâkim tarafından  ve mahkemelerden verilip Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşen karar ve hükümlere ilişkin yazılı emir işlemlerini yürütmek,
-Takibat yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı suçlarla ilgili işlemleri yapmak,
-Cezaî işlemlerle ilgili ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak,
-Kanunların Adalet Bakanlığı'na verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini yürütmek,
-Adalet Bakanı'na veya Adalet Bakanlığı'na kanunlarla verilen cezaî işlerle ilgili işlemleri yürütmek,
-Cezaî işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek,
-Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
-Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak.
Şeklinde sayılmıştır.
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, yukarıda sayılan görevlerini aşağıda haberleşme kod numaraları verilen bürolar vasıtasıyla yerine getirmektedir.
STANDART DOSYA KODU BÜROLAR
68215580 Avukat, Noter Şikayet Bürosu
87119442 Muhabere Bürosu
94660652 Kanun Yararına Bozma Bürosu
19120602 Genelge - Görüş Bürosu
86208700 Disiplin Bürosu
75723908  Basın Bürosu
33600850 Örgütlü Suçlar Bürosu
14558789 İşlemler Bürosu
76608343 Bilgi Edinme Bürosu
51309539 Gelen - Giden Evrak Bürosu
25891621 Malî İşler Bürosu
CAS Projesi Tanıtım Videosu
Projeler
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.